Search
  • Afshin Siadatkhoo

بررسي مزايده ها در آخر ماه مارس ٢٠٢١

ماه مارس هميشه زمان خوبيست براي توجه ويژه به تعداد مزايده ها دركل استراليا.

اين ماه از آنجايي كه آخرين ماه تابستان در استراليا هست مورد توجه خاص خريداران و فروشندگان ملك است.

آخرين هفته ماه مارس امسال، ميزبان ٣٧٩١ مزايده در كل استراليا بود كه ٣٢٩١ از آنها براي دو شهر اصلي ملبورن و سيدني بوده. اينتعداد مزايده در ٣ سال گذشته بي سابقه بوده.

سيدني در ميان شهرهاي اصلي بيشترين موفقيت در فروش را به ميزان ٨٩٪؜ داشته و ملبورن با داشتن ١٨٩٩ مزايده بيشترين تعدادمزايده را برگذار كرده است.

در ميان شهرهاي ديگر كانبرا در رده سوم قرار دارد.

عكس دوم نشان دهنده آخرين آمار از وبسايت corelogic است.

بررسي مزايده ها تا پايان ماه مارس ٢٠٢١

0 views0 comments

©2020 ASK4LOAN. All Rights Reserved. ABN 89 614 721 779